Ռադոնի էմանացիայի պոտենցիալի եվ ռադոնային վտանգի գնահատում Երևան քաղաքում

#21T-1E135
2021-2024 թթ․

Նախագծի ղեկավար՝ Օլգա Բելյաևա

Միջազգային համագործակցություն՝ ՀՀ ԿԳՄՍՆ Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

 

Սույն նախագծի նպատակը ռադոնի էմանացիայի պոտենցիալի ու ռադոնային վտանգի գնահատումն է ՀՀ մայրաքաղաք Երևանի տարածքում։ Նախագծի ակնկալվող հիմնական արդյունքներն են Երևան ք-ի տարածքի ռադոնի էմանացիայի պոտենցիալի ու ռադոնային վտանգի քարտեզները։
Կիրառական կարևորագույն նշանակություն ունեն

  • ա) ռադոնով պայմանավորված առողջական ռիսկի գնահատումը՝ ինհալացիոն և կլման ուղիներից,
  • բ) տարածքի երկրաբանական հիմքը կազմող ապարների ռադիոնուկլիդային կազմը և բնական ռադիոնուկլիդների տեսակարար ակտիվությունը,
  • գ) Երևան ք-ի տարածքի ապարներում բնական ռադիոնուկլիդների բաշխվածության քարտեզները:

 

 

Բանավոր զեկույց միջազգային գիտաժողովին

 

Movsisyan N., Hovhannisyan S., Pyuskyulyan K, Belyaeva O. Soil Gas Radon Concentration Measurement in Urban Area, a Case Study of Yerevan, Armenia. Book of Abstracts of the International Conference on Radiation Applications (RAP 2023), p. 325