Սննդամթերքում միկոտոքսինների ռիսկի գնահատում

Նախագծի ղեկավար՝ Մելինե Բեգլարյան

Ֆինանսավորումը` ՀՀ ԿԳՄՍՆ Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Ծածկագիր՝ 21T-4A259

Տևողություն՝ 2021-2024 թթ

 

 

Թեմայի նպատակն է ուսումնասիրել ազգաբնակչության սննդակարգում ներառված սննդամթերքի՝ աֆլատոքսիններով աղտոտման մակարդակները և ՀՀ-ում առաջին անգամ գնահատել դրանցով պայմանավորված ռիսկերը: Թեման ունի ինչպես գիտական, այնպես էլ կիրառական կարևոր նշանակություն, քանի որ ուղղված է ՀՀ-ում սննդամթերքի անվտանգության գնահատմանը և ռիսկահեն, արդյունավետ կառավարման համակարգի ներդրմանը:

 

Թեմայի խնդիրներն են՝

 

  • միկոտոքսինների ազդեցության և դրանով պայմանավորված ռիսկերի գնահատման գիտամեթոդական հենքի ստեղծում
  • ազգաբնակչության սննդակարգում ներառված մթերքներում աֆլատոքսիններով աղտոտման մակարդակների գնահատում
  • սննդամթերքի սպառման միջոցով աֆլատոքսինների ներգործության (էքսպոզիցիա) գնահատում և ռիսկի բնութագրում
  • օրգանիզմի վրա աֆլատոքսինների ազդեցության տեսանկյունից ռիսկային մթերք-ների, ինչպես նաև սպառողների ռիսկային խմբերի նույնականացում:

 

Թեմայի ներկա փուլում աշխատանքները նպատակաուղղված են բնակչության կողմից սպառվող սննդի մեջ աֆլատոքսինների պարունակությունների ուսումնասիրմանը և դրանց ներգործությամբ պայմանավորված հնարավոր ռիսկերի գնահատմանը: