Երևանի քաղաքի մթնոլորտային օդի մասնիկների, փոշու և ասոցացված պոտենցիալ տոքսիկ տարրերի համալիր հետազոտություններ. երկրաքիմիա, ռիսկեր և լուծումներ

Նախագծի ղեկավար՝ Լիլիթ Սահակյան

Ֆինանսավորումը` ՀՀ ԿԳՄՍՆ Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Ծածկագիր՝ 21T-1E242

Տևողություն՝ 2021-2024

 

Նախագծի նպատակն է Երևան քաղաքի մթնոլորտային օդի մասնիկների (ՄՄ), փոշու և ասոցացված պոտենցիալ տոքսիկ տարրերի (ՊՏՏ) տարածաբաշխման առանձնա-հատկությունների, էկոլոգիական և առողջական ռիսկերի համալիր հետազոտում՝ կիրառելով տարբեր մեթոդական մոտեցումներ, և ռիսկի նվազմանն ուղղված միջոցառումների մշակում: Նպատակին հասնելու համար դրվել են հետևյալ խնդիրները՝

 

  1. Երևան քաղաքի ողջ տարածքի ՄՄ-ի, փոշու և ասոցացված ՊՏՏ երկրաքիմիական, սանիտարահիգիենիկ, պոտենցիալ ռիսկի գնահատում և քարտեզագրում,
  2. Երևան քաղաքի տարբեր ֆունցիոնալ տարածքներում ընտրված մոդելային օբյեկտների (կանաչ տարածք, ճանապարհ, մանկապարտեզ, շենքի ներսի և դրսի փոշի) ՄՄ, փոշու և ասոցացված ՊՏՏ ուսումնասիրում և առանձնահատկությունների բացահայտում,
  3. ՄՄ, փոշու մասնիկային կազմի և առանձին մասնիկների (PM2.5, PM10, մետաղակիր մասնիկներ) հետազոտում, աղտոտման պոտենցիալ աղբյուրների բացահայտում,
  4. Բացահայտված ռիսկերի նվազմանն ուղղված միջոցառումների մշակում և ներկայացում պատկան մարմիններին, արդյունքների լուսաբանում:

 

Ստացված արդյունքները ներառելու են ՄՄ, փոշու մասնիկային կազմի և ասոցացված ՊՏՏ-ի երկրաքիմիական, սանիտարահիգենիկ և պոտենցիալ ռիսկերի տարածաբաշխման քարտեզներ: