ՅՈւՆԵՍԿՕ-ի «Կրթություն հանուն կայուն զարգացման» ամբիոն

ՅՈւՆԵՍԿՕ-ի «Կրթություն հանուն կայուն զարգացման» ամբիոնի ղեկավար` Գայանե Պողոսյան, կենս. գիտ. թեկ.

 

ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի «Կրթություն հանուն կայուն զարգացման» ամբիոնը հիմնադրվել է 2011 թ.-ին ՀՀ ԳԱԱ Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոնում, որպես ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ամբիոնի բոլորովին նոր տիպի կառույց (հանրապետությունում միակն է, որ գործում է գիտական կազմակերպության կառուցվածքում) և կրթության ոլորտի տարբեր օղակներում իրականացնում է գիտակրթական գործունեություն:

Ամբիոնը գործելով ՄԱԿ-ի «Օրակարգ 2030» փաստաթղթում ներառված Կայուն զարգացման նպատակներին համահունչ, աջակցում է «Կրթություն հանուն կայուն զարգացման» գիտակրթական գործընթացին և նպաստում գիտության ոլորտի 3 (կրթական, հետազոտական և ինովացիոն) բաղադրիչների ինտեգրմանը ազգային, տարածաշրջանային և գլոբալ մակարդակներով:


Ամբիոնի կողմից իրականացվող նախաձեռնություններին են.

 1. Գիտական հետազոտություններ
  Ամբիոնը մշակում և իրականացնում է գիտական հետազոտություններ միջազգային երկու կարևոր գործընթացների «Կրթություն հանուն կայուն զարգացման» և «Ցկյանս ուսումնառության» ոլորտներում, մասնկացում տեղական և տարածաշրջանային տարբեր ծրագրերի իրականացմանը: Ամբիոնն իր կողմից իրականացվող տեղական և միջազգային ծրագրերում մշտապես տեղայնացնում և մշակում է ժամանակակից գիտակրթական նոր տեխնոլոգիաներ, մոդելներ, այդ թվում՝ նախագծային տեխնոլոգիա, բաց ագրարային դպրոց, բաց կայուն դպրոց, օգտագործելով  մանկավարժական, հեռահաղորդակցության և տեղեկատվական տեխնոլոգիաները: Գիտական հետազոտությունների արդյունքները լույս են տեսնում տարբեր տեղական և միջազգային հրապարակումներում, այդ թվում՝ ՄԱԿ-ի ԵՏՀ հրատարակություններում:
 2. Կրթություն և վերապատրաստում
  Ամբիոնը իրականացնում է ֆորմալ և ոչ ֆորմալ կրթություն հանրակրթության, միջին մասնագիտական և մասնագիտական կրթության ոլորտներում:
  Հանրակրթության ոլորտում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ասոցացված և գործընկեր դպրոցների հետ իրագործում է կայուն զարգացման առանցքային թեմաներով (այդ թվում՝ շրջակա միջավայրի պահպանության, ազգային անվտանգության, առողջապահության և կյանքի որակի բարելավման վերաբերյալ) էկոկրթական տարբեր ծրագրեր, դասընթաց-սեմինարներ: Իրականացնում է դասավանդողների, մասնագետների, սովորողների վերապատրաստումներ բնապահպանական կրթության ոլորտում նոր ուղղությունների և կրթական տեխնոլոգիաների ներդրման ուղղությամբ:
 3. Ուսուցման մեթոդոլոգիական փաթեթների ստեղծում
  ՀՀ ԳԱԱ ՄԳՏԿ-ի «Բնապահպանություն և բնօգտագործում» մասնագիտության շրջանակներում աջակցում է մագիստրոսական կրթությանը նոր դասընթացների, ուսուցման ժամանակակից մեթոդների և ձևերի ներդրման ուղղությամբ:
 4. Գիտակրթական միջոցառումների կազմակերպում
  Ամբիոնն իր գործունեության ընթացքում տեղական և տարածաշրջանային մակարդակներով առկա և հեռավար եղանակով կազմակերպում է տարբեր հանդիպումներ, սեմինարներ, վերապատրաստումներ, գիտաժողովներ, աշխատաժողովներ, ամառային դպրոցներ՝ օգտագործելով ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ: 
 5. Համագործակցության հաստատում, կապերի ընդլայնում
  Ամբիոնն իր նպատակներին հասնելու համար ծավալում է տեղական և միջազգային համագործակցություն շահագրգիռ կազմակերպությունների ներգրավման ուղղությամբ: Ամբիոնը պարբերաբար հաշվետվություններ, զեկույցներ է ներկայացնում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր քարտուղարությանը, ՄԱԿ-ի ԵՏՀ «Կրթություն հանուն կայուն զարգացման» Ղեկավար կոմիտեին:

 

Անմբիոնը տեղական և միջազգային տարբեր կազմակերպությունների հետ ընդլայնում է իր կապերը, ներգրավված է բնապահպանական կրթության ցանցի (ԲԿՑ) աշխատանքներին, իրականացնում է տեղեկատվության փոխանակում համապատասխան ցանցերի միջոցով՝ UNITWIN Networks, Copernicus Alliance, ENSI, Info CENN, GUPES, EENCE:

 

Նախագծեր